1. Keke Palmer

KeKe Palmer Source:PJ Rickards

2. Tweet

Tweet Source:PJ Rickards

3. Kelly Rowland

Kelly Rowland Source:PJ Rickards

4. Brave

Brave Source:PJ Rickards

5. Stacy Barthe

Stacy Barthe Source:PJ Rickards

6. Tai Beauchamp

Tai Bauchamp Source:PJ Rickards

7. Esperanza Spalding

Esperanza Spalding Source:PJ Rickards

8. Alexis Spight

Alexis Spight Source:PJ Rickards

9. Sevyn Streeter

Sevyn Source:PJ Rickards

10. Elle Varner

Elle Varner Source:PJ Rickards

11. Kindred & The Family Soul

Kindred Family Soul Source:PJ Rickards

12. Kelly Price, B. Slade & Lalah Hathaway

Lalah Hathaway, Kelly Price & B. Slade Source:PJ Rickards

13. Lalah Hathaway

Lalah Hathaway Source:PJ Rickards

14. Nico & Vinz

Nico & Vinz Source:PJ Rickards

15. Doug E. Fresh

Doug E. Fresh Source:PJ Rickards

16. Slick Rick

Slick Rick Source:PJ Rickards

17. Adrian Marcel

Adrian Marcel Source:PJ Rickards

18. Avery*Sunshine

Avery*Sunshine Source:PJ Rickards
More From HelloBeautiful